5. 4. 2020  19:51 Miroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Kmeť – MTF I-VZS den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Kmeť
Študijný program:výrobné zariadenia a systémy
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5312-56834
ID študenta:56834
Vedúci práce:Ing. Radovan Holubek, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF),
  
Názov práce:Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na „Pick and Place“ manipulátore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav v oblasti manipulátorov
2 Kontrolne zariadenia implementované do procesu montáže
3 Analýza požiadaviek vyplývajúca z montážno – demontážneho procesu
  „Pick and Place“ manipulátora
4 Návrh kontroly montážno-demontážneho cyklu „Pick and Place“ manipulátora
Záver
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2013Ing. Michal Kmeť
študent
 
 
 
 
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
garant študijného programu