Aug 8, 2020   10:42 p.m. Oskar
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Drgoň – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Drgoň
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5298-56802
ID študenta:56802
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Miesto vypracovania:
BEKAERT a. s., Hlohovec
  
Názov práce:
Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické východiská v oblasti problematiky EMS
2 Profil spoločnosti
3 Analýza východiskového stavu EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
4 Návrh zvýšenia efektívnosti EMS v podniku BEKAERT a. s., Hlohovec
5 Zhodnotenie navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov, Prílohy
 
 
Dátum zadania:
18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2013Ing. Michal Drgoň
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu