Oct 25, 2020   4:05 p.m. Aurel
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Pinter – FCE I-PSA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 
Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marek Pinter
Študijný program:
pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:
5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
SvF-5350-39336
ID študenta:
39336
Vedúci práce:
Ing. arch. Peter Bauer
Konzultant:Ing. arch. Peter Bauer
Miesto vypracovania:
podľa špecifikácie zadania
 
 
Názov práce:POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČUNOVO
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Navrhnite architektonickú štúdiu polyfunkčného komplexu v Čunove.Návrh bude rešpektovať platné typologické a hygienické normy.
Špecifikácia zadania
Architektonická časť
Projektovú dokumentáciu spracujte ako architektonickú štúdiu. Dokumentácia bude obsahovať situáciu širších vzťahov v M 1:1000, analýzu územia, architektonickú situáciu v M1:500(1:200) návrhom využitia pozemku, všetky pôdorysy, pohľady, priečny a pozdĺžny rez objektom
v M 1:100 alebo 1:200, vizualizácie, poster o rozmeroch 700x1000 spracovaný podľa pokynov SvF STU a sprievodnú správu.
Model
Forma odovzdania
Grafická časť bude vytlačená v jednotnom formáte a odovzdaná v tube
s rozpiskou.
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zaviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie záverečných prác, doplnená o typologickú prípravu a prehľad riešenej problematiky vo svete a s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v pdf formáte.
Portfólio záverečnej práce vo formáte A3 s hrebienkovou väzbou.
Obsah portólia
Titulný list v jednotnej grafickej úprave podľa pokynov Katedry architektúry SvF STU, úvodná strana bude obsahovať názov práce, s menom vedúceho práce a konzultantov, s menom študenta a jeho e-mailovou adresou a fotografiou. Nasleduje formulár zadania záverečnej práce, obsah a strany záverečnej práce, anotácia v slovenčine a v angličtine, sprievodná správa a zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3.
 
 
Rozsah práce:Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra Architektúry
  
Literatúra:
  1. NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.
  2. príslušné časti urbanistickej regulácie zóny Pribinova
  
Dátum zadania:
18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
24. 05. 2013Ing. Marek Pinter
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu