Jan 20, 2020   10:49 p.m. Dalibor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Barbora Krupová – MTF B-PPP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Barbora Krupová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-73994
ID študenta:73994
Vedúci práce:Ing. Martin Hrablik, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické vymedzenie odmeňovania a hodnotenia pracovného výkonu v priemyselných podnikoch
2 Analýza súčasného stavu systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
3 Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Barbora Krupová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu