May 25, 2020   11:09 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Dubeň – FEEIT I-API-ITVR den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Pavol Dubeň
Študijný program:
aplikovaná informatika
Študijný odbor:
informatika
Evidenčné číslo:
FEI-5384-55917
ID študenta:
55917
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Miesto vypracovania:
Ústav automobilovej mechatroniky
 
 
Názov práce:
Riadenie procesných veličín s PLC Simatic
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a realizovať riadenie teploty a tlaku na laboratórnych zariadeniach s použitím riadiaceho systému PLC Simatic S7 300.
Úlohy:
1. Naštudujte a spracujte problematiku merania a riadenia teploty a tlaku v procesoch vrátane inteligentných senzorov teploty a tlaku a ich komunikačných systémov.
2. V prostredí Matlab-Simulink navrhnite viacero algoritmov riadenia a simuláciou ich overte na vybraných modeloch procesov.
3. Na reálnej sústave navrhnite a realizujte algoritmy riadenia teploty a tlaku na PLC a vyhodnoťte kvalitu regulácie.
4. V prostredí WinCC realizujte vizualizáciu procesných veličín s možnosťou nastavenia parametrov regulátorov.
5. Spracujte dokumentáciu vhodnú pre pedagogické účely a zhodnoťte vlastný prínos.
  
Literatúra:
  1. JUHÁS, M. -- SÁSIK, J. Informačné a riadiace systémy. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 166 s. ISBN 978-80-89313-06-8.
 
 
Dátum zadania:
23. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
23. 05. 2014Ing. Pavol Dubeň
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu