Jan 19, 2020   3:35 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Šramo – MTF B-AIA comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Šramo
Študijný program:aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Študijné odbory: kybernetika, informatika
Evidenčné číslo:MTF-5262-62291
ID študenta:62291
Vedúci práce:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh a realizácia informačného systému pre automatizovaný zber údajov v sklade
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte firemné procesy, špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek.
2. Vytvorte funkčný model systému s využitím vybraných diagramov UML.
3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu pre IS.
4. Navrhnite dizajn aplikácie a vo zvolenom vývojovom prostredí ju čiastkovo implementujte.
  
Dátum zadania:21. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Martin Šramo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
garant študijného programu