Jan 28, 2020   7:52 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martina Tokárová – MTF B-PPP den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Martina Tokárová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-69452
ID študenta:69452
Vedúci práce:Ing. Ivana Ščasnovičová
Miesto vypracovania:BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
  
Názov práce:Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Skladové hospodárstvo v priemyselnom podniku
2 Analýza súčasného stavu skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
3 Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
4 Zhodnotenie návrhu opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Martina Tokárová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu