Jan 25, 2020   5:32 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Tomáš Krúžek – FEEIT B-ELT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Krúžek
Študijný program:Elektrotechnika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5392-47633
ID študenta:47633
Vedúci práce:prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Konzultant:Ing. Marek Mácha, OMS, a.s.
Miesto vypracovania:Oddelenie elektroenergetiky
  
Názov práce:LED na osvetľovanie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Opíšte súčasný stav vývoja LED
2. Zmerajte elektrické a svetelnotechnické parametre vybraných LED zariadení.
3. Namerané hodnoty porovnajte s konvenčnými osvetľovacími zariadeniami.
  
Dátum zadania:07. 11. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015Ing. Tomáš Krúžek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska