Jan 21, 2020   5:36 p.m. Vincent
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Radovan Urban – MTF I-AIPP comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Radovan Urban
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-30179-52231
ID študenta:52231
Vedúci práce:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Miesto vypracovania:UIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby stomatologickej firmy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vytvorte model firemných procesov v notácii BPMN a následne špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek.
2. Vytvorte model systému s využitím UML.
3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu pre IS.
4. Navrhnite používateľské rozhranie aplikácie a vo zvolenom vývojovom prostredí ho čiastočne implementujte.
5. Otestujte vyvíjanú aplikáciu a vypracujte základnú projektovú dokumentáciu.
  
Dátum zadania:21. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Radovan Urban
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
garant študijného programu