Feb 17, 2020   4:42 a.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Erik Bátora – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Erik Bátora
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-66369
ID študenta:66369
Vedúci práce:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakterizácia progresívnych oxidačných metód
2. Popis vybraného polutantu - metylénová modrá
3. Štúdium UV degradácie metylénovej modrej
4. Stanovenie úbytku koncentrácie metylénovej modrej UVVis spektrometriou
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Erik Bátora
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu