Jan 28, 2020   8:53 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Maroš Perlák – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Maroš Perlák
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-66389
ID študenta:66389
Vedúci práce:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Zdroje, charakteristika a využívanie podzemných vôd
2. Metódy stanovenia monitorovaných zložiek podzemných vôd
3. Charakteristika monitorovaného územia
4. Zhodnotenie kvality podzemnej vody na základe monitorovaných ukazovateľov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy

Cieľom práce bude monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov podzemných vôd, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody. Na základe nameraných hodnôt bude posúdená kvalita a navrhnuté prípadné opatrenia.
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Maroš Perlák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu