Aug 7, 2020   10:33 p.m. Štefánia
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Klokner – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Klokner
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5298-69291
ID študenta:
69291
Vedúci práce:
Ing. Martina Jakábová, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
 
Názov práce:
Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Výkonnosť projektových manažérov v priemyselných podnikoch
2 Analýza súčasného stavu výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
3 Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
4 Vyhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
02. 05. 2014Ing. Marek Klokner
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu