Jun 7, 2020   5:45 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Iveta Stanková – MTF I-PMA comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Iveta Stanková
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-69679
ID študenta:
69679
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Miesto vypracovania:
GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
 
 
Názov práce:
Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Teoretické východiská v oblasti systému manažérstva kvality
2 Profil spoločnosti GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
3 Analýza súčasného stavu spoločnosti GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
4 Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
5 Zhodnotenie návrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Iveta Stanková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu