18. 9. 2019  23:47 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

Garant: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt vybudovania Centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva je zameraný na podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu fakulty a vychádza z dlhodobého zámeru zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov a technológií. Cieľom projektu bolo získať prístup k unikátnym databázam, poskytnúť komplex servisných a navigačných služieb v oblasti patentovej dokumentácie, overiť získané dáta vo verifikačnom procese a posilniť vedomostnú úroveň z oblasti duševného vlastníctva. Vytvorenie centra s funkcionalitami virtuálnej knižnice a digitálneho archívu, komplexnej starostlivosti práv duševného vlastníctva a expertného vedeckého a výučbového pracoviska sa približuje k výsledkom globalizačných trendov pre znalostnú fakultu ako centra knowledge society.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Odbor poznatkového manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:26220220054
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2010
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2012
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Silvia Rosenbergerováadministrátor
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.riešiteľ
Iveta Hrubšováriešiteľ
Mgr. Alena Václavováriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.riešiteľ
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.garant