14. 10. 2019  18:39 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zhotovenie prototypu hybridného zdroja na báze OZE (hydropotenciál, slnečná energia, bioplyn a bioetanol z biomasy) pre dlhodobé testovanie a propagáciu. Prostredníctvom navrhovaných intervencií sa umožní zvýšiť prestíž výskumu, čo súčasne povedie k zvýšeniu záujmu talentov o bádanie, resp. vyššiu zamestnanosť v tejto sfére. Prínosom budú nové tvorivé nápady flexibilne reagujúce na potreby malých a stredných podnikov a ich užšia spolupráca. Výsledným efektom bude vyššia konkurencieschopnosť vedeckých tímov v rámci národného výskumu, vyšší záujem malých a stredných podnikov o realizáciu výskumu zameraného na inovatívnosť vo verejných výskumných inštitúciách, vysokých školách a iných výskumných centrách. Slovenské výskumné tímy budú tiež konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni, čo prinesie pre slovenský výskum rozvoj väčšej kooperácie s medzinárodným prostredím a vyššiu úspešnosť slovenských žiadateľov v 7. rámcovom programe EÚ a v ďalších iniciatívach EÚ.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:26220220056
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2012
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.garant
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Mgr. Lea Nádašskáadministrátor
Ing. Lenka Blinová, PhD.riešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.riešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.riešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.riešiteľ
Ing. Tomáš Boleman, PhD.riešiteľ
Ing. Veronika Kupková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.riešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.riešiteľ