19. 6. 2019  21:10 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Vedomostná fakulta pre hospodársku prax

Garant: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavné zameranie projektu je orientované na mechanizmy tvorby nástrojov a budovania partnerského prostredia vedomostnej fakulty pre hospodársku prax. Analýza potrieb vychádza z dlhodobého cieľa fakulty zvyšovania miery zodpovednosti za prenos poznatkov a rozvoja vedomostnej spoločnosti. Ide o integritu vzdelávania a inovácií prostredníctvom rozvoja intelektuálneho kapitálu vedomostného potenciálu fakulty. Kvalita intelektuálneho a znalostného potenciálu inštitúcie, intenzita jej rozvoja je spojená s manažmentom poznatkov. Transfer poznatkov predstavuje revíziu postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii fakulty. Nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem transferu výsledkov výskumu, vývoja a vzdelávania určujú pridanú hodnotu poznatkových a transformačných procesov na fakulte. Projekt mapuje východiská pre rozvoj spolupráce s hospodárskou praxou, prostredie vplyvu na túto spoluprácu a vytvára nástroje na transfer poznatkov najmä do výučby. Snahou projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Druh projektu:SOP Ľudské zdroje ()
Pracoviště:Odbor poznatkového manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:26110230113
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2013
Datum ukončení projektu:30. 09. 2015
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Peter Haladariešiteľ
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.garant
Iveta Zimanováadministratívny pracovník
Mgr. Jana Boškovskáriešiteľ
Mgr. Miroslava Martinickáriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkriešiteľ
Ing. Jaroslav Otčenášriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkariešiteľ
Mgr. Alena Václavováriešiteľ
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.riešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.riešiteľ
Ing. Pavol Závacký, PhD.riešiteľ
PaedDr. Daša Zifčákováriešiteľ
Mgr. Ľubomír Gašparíkpracovník pre VO
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.riešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.riešiteľ