19. 10. 2019  12:10 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V poslednom období sa stáva energetická bezpečnosť a rast nákladov na energiu dôležitou súčasťou každodenného života. Slovenská republika je krajina s vysokou energetickou náročnosťou a je zároveň takmer absolútne závislá na dovoze energetických zdrojov. Preto vysoký rast cien energie môže spôsobiť aj znižovanie výkonnosti celej ekonomiky. V prípade domácností rast cien energie znamená ich vyššie výdavky na zabezpečenie základných životných potrieb. Cieľom každého štátu je trvalo udržateľný ekonomický rast, pričom zabezpečenie tohto ekonomického rastu je podmienené bezpečnosťou dodávky energie, pri optimálnych nákladoch a primeranej ochrane životného prostredia. Z uvedeného dôvodu VUJE, a.s. ako unikátna organizácia svojho druhu pôsobiaca v oblasti výskumu a vývoja energetických problémov, predkladá projekt priemyselného výskumu, ktorý rieši komplexným spôsobom oblasť energetickej bezpečnosti SR. Projekt umožní realizovať výskum medzinárodnej kvality v oblasti energetickej bezpečnosti, zvýši sa produkcia kvalitných publikačných výstupov ako aj realizácia spolupráce s praxou. Výrazným spôsobom sa zvýši aj kvalita vzdelávania na tretom stupni vysokoškolského štúdia. Projekt v rámci svojich aktivít prispeje aj k rozvoju Trnavského regiónu s dosahom na celé územie SR, založeného na využívaní nových vedomostí. Vybudovaná infraštruktúra, ako aj realizácia samotného výskumu a jeho výsledky umožnia výraznejším spôsobom zapájať sa do medzinárodných projektov, aktivít a iniciatív. Projekt bude mat dlhodobé multiplikačné efekty v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a inovácií. Realizovanými výsledkami, ako aj následne výstupmi projektu, bude posilnená spolupráca medzi podnikateľským subjektom a partnerom z akademickej sféry.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:262202200771
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.garant
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.riešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.riešiteľ
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
Ing. Monika Pinkasováadministratívny pracovník
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.riešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.riešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.riešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.riešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.riešiteľ
Mgr. Magda Péteryováriešiteľ
Ing. Ingrid Šutiakováriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.riešiteľ