24. 6. 2019  14:03 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania

Garant: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť a overiť systém objektívneho hodnotenia kvality, efektívnosti a účelnosti vzdelávania s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Na základe realizácie projektu bude možné zaviesť systém priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania, čím sa vytvorí priestor na skvalitnenie výstupov práce vzdelávacej inštitúcie a na prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám spoločnosti. Cieľom projektu je: • navrhnúť a overiť systém priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU; • navrhnúť a overiť opatrenia smerujúce k odstráneniu informačnej nerovnosti v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU; • navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU; • navrhnúť a overiť hodnotenie výsledkov opatrení v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU.
Druh projektu:SOP Ľudské zdroje ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:26110230042
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 07. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.garant
Ing. Peter Haladaprojektový manažér