7. 12. 2019  2:18 Ambróz
Akademický informačný systém

Projekty


Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania

Garant: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť a overiť systém objektívneho hodnotenia kvality, efektívnosti a účelnosti vzdelávania s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Na základe realizácie projektu bude možné zaviesť systém priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania, čím sa vytvorí priestor na skvalitnenie výstupov práce vzdelávacej inštitúcie a na prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám spoločnosti. Cieľom projektu je: • navrhnúť a overiť systém priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU; • navrhnúť a overiť opatrenia smerujúce k odstráneniu informačnej nerovnosti v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU; • navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU; • navrhnúť a overiť hodnotenie výsledkov opatrení v študijných programoch bakalárskeho štúdia na MTF STU.
Druh projektu:SOP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:26110230042
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.garant
Ing. Peter Haladaprojektový manažér