20. 10. 2019  4:13 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavné zameranie projektu sleduje rozšírenie prístrojového vybavenia moderného dynamického centra excelentných a analytických metód využívajúcich súčasné najmodernejšie poznatky z interakcie rtg. žiarenia s hmotou, moderných postupov merania a hodnotenia mechanických, termofyzikálnych a koróznych vlastností progresívnych kovových a nekovových materiálov a špičkových termodynamických detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných postupov spracovania povrchových vrstiev a hodnotenia efektu interakcie rôznych fyzikálno-chemických účinkov na ich životnosť a exploatačné vlastnosti. Realizáciou projektu sa vytvorilo päť ucelených laboratórnych celkov: Laboratórium tepelných tokov, Laboratórium termofyzikálnych meraní, Laboratórium koróznych skúšok, Laboratórium štruktúrnych analýz a Laboratórium povlakovania a tepelného spracovania.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:26220120048
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2011
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
RNDr. Pavol Priputen, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.garant
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.riešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.riešiteľ