18. 9. 2019  23:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rozšírenie strojovej základne "Centra excelentnosti 5-osového obrábania" o obrábacie stroje a roboty pre obrábanie na Pracovisku CNC HSC HIGH-Technológií obrábania a vybudovanie prístrojovej základne - Pracoviska MERANIA A KONTROLY "Centra excelentnosti 5-osového obrábania" pre podporu Pracoviska CNC HSC HIGH-Technológií obrábania umožňuje realizovať výskum v oblastiach: spôsoby a stratégie 5-osového obrábania na dvoch rôznych konštrukciách 5-osových obrábacích strojov (STÓL a KOLÍSKA), CNC obrábanie pomocou LASERA, CNC brúsenie rezných nástrojov zložitých tvarov, 3D skenovanie zložitých tvarov súčiastok, 3D kontrola tvarov a rozmerov zložitých rezných nástrojov, exaktné merania kvality rezných kvapalín - meranie anorganického a organického uhlíka, meranie rezných síl pri frézovaní i sústružení (či už na strane obrobku alebo nástroja), likvidácia baktérií Ozonizátorom, vyvažovanie rezných nástrojov.
Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:26220120045
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2013
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.riešiteľ
Ing. Peter Haladaprojektový manažér
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkagarant
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.riešiteľ