17. 10. 2019  12:32 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Korózna odolnosť progresívnych kovových zliatin na báze zinku, hliníka a cínu

Garant: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je štúdium koróznej odolnosti fáz v zliatinách na báze Zn, Al a Sn. Študované materiály možno aplikovať ako ľahké konštrukčné materiály pre automobilový a letecký priemysel, ochranné povlaky ocelí alebo bezolovnaté spájky pre mikroelektroniku. Zliatiny budú pripravené tavením čistých kovov v ochrannej atmosfére resp. pod vrstvou taviva. Korózna odolnosť bude študovaná elektrochemicky vo vodných roztokoch elektrolytov. Zároveň sa preskúma korózna odolnosť zrýchlenou skúškou v hmlovej komore. Vybrané vzorky budú podrobené mechanickým skúškam a preskúma sa ich citlivosť na korózne praskanie pod napätím. Korózne produkty budú charakterizované kombináciou metód röntgenovej difrakcie, energiovo-disperznej spektroskopie,transmisnej elektrónovej mikroskopie a reflexnej infračervenej spektroskopie. Pre vybrané vzorky preskúmame aj ich vysokoteplotnú koróznu odolnosť. Prínos projektu spočíva v identifikácii korózne odolných zliatin pre praktické aplikácie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0068/14
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuracina, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristián Šalgóspoluriešiteľ
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ