Oct 19, 2019   4:53 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Nové trendy a technológie vo výučbe fotogrametrie pre vedný odbor Geodézia a geodetická kartografia

Supervisor: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt predpokladá zabezpečenie modernej výučby digitálnej leteckej a blízkej fotogrametrie pre prípravu absolventov vysokoškolského štúdia v študijnom programe Geodézia a kartografia vrátane tvorby študijných materiálov, manuálov, metodických postupov a návodov ako aj výskumných úloh v oblasti digitálnej fotogrametrie s možnosťou využitia pre odbornú i laickú verejnosť. Významným aspektom projektu je aj príprava pre vybudovanie nového študijného predmetu Diaľkový prieskum, čo autori projektu považujú za jenu z priorít v nasledujúcich rokoch.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Surveying (FCE)
Project identification:008STU-4/2011
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2011
Project close date:31. 12. 2013
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0