20. 6. 2019  13:54 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie kritických parametrov aktivizácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby

Garant: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je metódami monitoringu prognózovať možnú aktivizáciu zosuvných území ohrozujúcich dopravné a vodné stavby. Na základe analýzy doterajších údajov a výsledkov meraní získaných počas riešenia projektu bude vypracovaná metodika stanovenia kritických hodnôt parametrov pre aktivizáciu zosuvov. Kritické hodnoty reprezentujú varovný signál na záchranu majetku a ľudských životov.Medzi hodnotené parametre patria priamo merateľné deformácie na povrchu a v hĺbke zosuvov, deformácie sanačných prvkov, ale aj faktory prispievajúce k aktivizácii zosuvov akými sú zrážky, tlakové účinky podzemných vôd a pod. Výstupy z riešenia projektu budú slúžiť projektantom a staviteľom dopravných a vodných stavieb v zmysle požiadaviek STN EN 1997-1, podľa ktorej je pri použití observačnej metódy nutné poznať prípustné medze správania horninového prostredia.Výstupy umožnia nielen bezpečnejší návrh stavieb, ale aj ich prevádzku s minimalizovaním rizika ohrozenia majetku a aj životov ľudí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0533/14
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0