31. 5. 2020  2:00 Petronela
Akademický informačný systém

Projekty


Detekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízko nákladovej fotogrametrie,terestrických a satelitných technológií

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie
   
   Financovanie   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Priestorové zmeny -- plošné a diskrétne posuny prírodného prostredia a objektov sú v súčasnosti reálnym dôsledkom pôsobenia exogénnych a endogénnych činiteľov. Dôsledky tohto pôsobenia v ostatnom období často spôsobujú havarijné situácie, mnohokrát s obrovskými finančnými škodami i tragickými dôsledkami. Význam detekcie týchto zmien spočíva najmä v možnej predikcii ich vývoja a eliminácie prípadných škôd. Keďže žiadna zo súčasných meracích technológií neposkytuje univerzálne výsledky, optimálnym prístupom na zhodnotenie procesov zmien sa javí ich kombinácia. Projekt sa zakladá na báze nízko nákladovej bezpilotnej fotogrametrie poskytujúcej možnosti plošného priestorového mapovania územia lokálneho charakteru a využití miestnych geodetických sietí na presné určovanie diskrétnych priestorových posunov pri použití terestrických a družicových meracích systémov. Detailný monitoring nestabilného územia doplní chýbajúcu mozaiku vedomostí a umožní komplexné hodnotenie príčin a vývoja svahových porúch typu zosúvania.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0133/14
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0