14. 10. 2019  19:46 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia nedeštruktívnych metód určených pre popis fyzikálnych vlastností progresívnych tenkovrstvových materiálov

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na rozšírenie možností nedeštruktívnej diagnostiky materiálov vo forme tenkých vrstiev. Obsahovo podporuje rozvoj pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti iónových a plazmových technológií v prostredí Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.Cieľom projektu je pripraviť a implementovať ďalšie experimentálne metódy skúmania materiálov,ktoré budú zvyšovať kompetencie absolventov všetkých stupňov štúdia v odbore Materiály asúčasne rozšíriť doterajšie možnosti vedecko-výskumnej činnosti zameranej na štúdium vybraných fyzikálnych veličín nedeštruktívnymi metódami.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:001STU-4/2014
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ