16. 6. 2019  7:41 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení

Garant: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt má za úlohu riešiť zisťovanie kvality a správania sa stavebnej konštrukcie ako celku a jej jednotlivých nosných prvkov. Celá analýza je podmienená aj optimálnym návrhom konštrukcie. V projekte sa budú riešiť železobetónové a oceľové konštrukcie pri dynamickom namáhaní seizmicitou, vetrom a rázovým zaťažením. S ohľadom na moderné technológie ako je vyľahčenie betónových konštrukcií pri zohľadnení dynamického namáhania konštrukcie. Časť projektu sa bude zaoberať dynamikou valcových betónových nádrží, ktoré sa používajú vo vodných a v biotechnologických hospodárstvach. Pri využití veterného tunela sa budú skúmať dynamické účinky vetra na jednotlivé typy konštrukcií. Konštrukcie sú počítané v interakcii s pružným podložím. V projekte sa analyzujú deformácie a napätosť jednotlivých vyššie popísaných konštrukčných prvkov. Všetky tieto nové postupy návrhu konštrukcií a zistenie jej kvality vychádzajú z myšlienky zníženia ekonomických nákladov na výstavbu jednotlivých stavebných objektov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0544/15
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0