16. 6. 2019  17:18 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Predikcia správania sa stavebných konštrukcií pri špeciálnom dynamickom zaťažení

Garant: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt má za úlohu riešiť zisťovanie kvality a správania sa stavebnej konštrukcie ako celku a jej jednotlivých nosných prvkov. Celá analýza je podmienená aj optimálnym návrhom konštrukcie. V projekte sa budú riešiť železobetónové a oceľové konštrukcie pri dynamickom namáhaní seizmicitou, vetrom a rázovým zaťažením. S ohľadom na moderné technológie ako je vyľahčenie betónových konštrukcií pri zohľadnení dynamického namáhania konštrukcie. Časť projektu sa bude zaoberať dynamikou valcových betónových nádrží, ktoré sa používajú vo vodných a v biotechnologických hospodárstvach. Pri využití veterného tunela sa budú skúmať dynamické účinky vetra na jednotlivé typy konštrukcií. Konštrukcie sú počítané v interakcii s pružným podložím. V projekte sa analyzujú deformácie a napätosť jednotlivých vyššie popísaných konštrukčných prvkov. Všetky tieto nové postupy návrhu konštrukcií a zistenie jej kvality vychádzajú z myšlienky zníženia ekonomických nákladov na výstavbu jednotlivých stavebných objektov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0544/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0