25. 6. 2019  0:07 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi

Garant: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vývoj a teoreticko-experimentálny výskum klimaticky adaptabilných obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi v podmienkach Slovenskej republiky. Výskumný kolektív sa zameria na tieto okruhy problémov: - variantné návrhy obvodových stien budov s integrovanými fotovoltickými modulmi s využitím transparentných tepelných izolácií a materiálov s fázovou zmenou, - komplexné počítačové simulácie budov s obvodovými stenami budov s integrovanými fotovoltickými modulmi bázované na interdisciplinárnom prístupe so zameraním na energetické bilancie budovy, ochranu proti prehrievaniu, tepelnú, vizuálnu a akustickú pohodu, - systémy denného osvetlenia administratívnych budov s aplikáciou fotovoltických zasklení, - experimentálne overenie technicky a ekonomicky najvhodnejšieho variantu klimaticky adaptabilnej obvodovej steny s fotovoltickými modulmi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0286/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0