24. 8. 2019  6:29 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj nových numerických metód pre inžinierske aplikácie

Garant: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Návrh, analýza a sériová a paralelná implementácia originálnych Lagrangeovských a Eulerovských numerických metód na riešenie inžinierskych úloh modelovaných nelineárnymi parciálnymi diferenciálnymi rovnicami. Navrhované numerické metódy budú efektívne, stabilné a robustné a budú aplikované v matematických modeloch prúdenia a vedenia tepla s voľnými hranicami, v tzv. free-form dizajne konštrukcií v stavebníctve a architektúre, filtrácii a segmentácii obrazu, rekonštrukcii objektov z mračien bodov, modelovaní šírenia lesných požiarov a v nelineárnych úlohách fyzikálnej geodézie súvisiacich s presným určovaním tiažového poľa Zeme a rekonštrukciou geoidu. Na báze navrhnutých tangenciálnych redistribúcií diskrétnych bodov v Lagrangeovských metódach budú vytvárané optimálne diskretizácie výpočtových oblastí, čo je dôležitý faktor v numerickom riešení parciálnych diferenciálnych rovníc, ako aj optimálne triangulácie plôch, čo je jednou zo základných úloh výpočtovej geometrie, počítačovej grafiky a CAD technológií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0608/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0