17. 10. 2019  10:49 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu spolupráce medzi slovenským a francúzskym partnerom v oblasti prípravy a testovania fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel. Po odbornej stránke sa jedná o štúdium príčin trvalých (nevratných) zmien v štruktúre skiel. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom nových fáz, ktoré možno pozorovať rôznym spôsobom. V prípade uvedených nekryštalických látok sa štruktúrne zmeny môžu odraziť v pozorovateľnej zmene fyzikálnych vlastností (optických a elektrických). Projekt umožní pokračovať v doterajšej spolupráci pri vyšetrovaní charakteru procesov prebiehajúcich v nekryštalických štruktúrach pomocou rôznych experimentálnych metodík založených na báze IR a UV - VIS spektrometrie, dielektrickej spektrometrie a termickej analýzy. Cieľom projektu je hľadanie možných korelácií medzi výsledkami uvedených metód a navrhovanie modelov pre opis nevratných procesov v nekryštalických štruktúrach.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-FR-2013-0007
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:26. 05. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ