15. 10. 2019  11:11 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj nového systému autonómnej kontroly trajektórie robota

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zaoberá implementovaním hybridných senzorov - Inerciálneho Navigačného Systému (ďalej INS), do systému riadenia robota. Systém s takýmto riadením umožňuje získať presnú polohu efektora robota v priestore. Aplikáciu možno použiť na kalibráciu robotizovaného pracoviska. Kalibrácia je nutná na prispôsobenie simulovaného modelu výrobného zariadenia reálnym geometrickým podmienkam. Simulačný model výr. zar. a vytvorenie programov robotov pomocou simulačného systému predstavujú verný obraz reality. Absolútny súlad s realitou sa ale predpokladať nedá. Odchýľky reality od simulácie vznikajú z rôznych dôvodov /poloha obrobku,geometrická presnosť nástroja, vzájomná poloha osí robota/. Implementovaný INS bude použitý na kalibráciu bez použitia kalibračných prípravkov, t.j. mimoriadne zjednodušenie kalibrácie v praxi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0367/15
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ