21. 10. 2019  0:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Viacparametrické translačné objekty na báze elitptických kriviek

Garant: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Eliptická krivka (EK) so svojimi výnimočnými vlastnosťami, oceňovanými osobitne v oblasti kryptografie,prekvapuje aj ako riadiaca krivka (RK) v translačných plochách (TP). Tvar EK nijako nekorešponduje s tvarom elipsy. Avšak vhodne lineárne transformovaná TP na báze EK má so svojím vzorom priesečnicu v tvare elipsy.Doterajšia analytická a grafická analýza množín spoločných bodov párov TP už teraz prináša nový, originálny pohľad na známu krivku. Cieľom projektu je skúmať dvoj- i viac-parametrické objekty, kde ako RK je použitá EK a na vytvorenie viacparametrického objektu je zvolené lineárne zobrazenie translácia. Voľba tejto transformácie sa opiera o synografický prístup. Súčasťou výskumu je tiež transformácia a vizualizácia krivočiarych synografov k TP a ich analýza ako možných fázových portrétov dynamických systémov vo fázovom priestore.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0092/16
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.spoluriešiteľ