15. 10. 2019  1:57 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Hľadanie fyzikálnych zdrojov rýchlych stochastických oscilácií v akréčnych systémoch

Garant: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je štúdium rýchlych stochastických oscilácií generovaných pri turbulentnej akrécii hmoty v kozmických objektoch, kde hlavným hnacím mechanizmom je akrécia hmoty prostredníctvom disku. Toto stochastické mihotanie (tzv. flickering) nepochádza iba z jedného zdroja a teda svetelná krivka je superpozíciou viacerých signálov. Detailným štúdiom periodogramu sa dajú rozlíšit jednotlivé komponenty. Pre analýzu takto komplikovaného periodogramu sú potrebné dáta s veľkou kadenciou a na dlhej časovej základni. Ideálnym prístrojom spĺňajúcim tieto požiadavky je sonda Kepler. Jej jednominútová kadencia s takmer nepretržitým sledovaním na časovej báze stovky dní umožňuje jedinečnú príležitost pre náš účel.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0335/16
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ