14. 12. 2019  19:28 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálne vlastnosti "confined"systémov

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:"Confine" potencál sa používa na modelovanie efektov chemického prostredia rôznych systémov. Ako príklad je možné uviesť model iónu v kryštále, kde okolité ióny kryštálovej mriežky sú nahradené umelým potenciálom. Ďalej je ním možné modelovať účinky vysokého tlaku na atómy a molekuly, systémy uväznené v dutinách materiálov (zeolity nanorúrky, atď.). Tento projekt je zameraný na ab initio výpočty fyzikálnych vlastností "confined" systémov ako sú polarizovatelnosti katiónov v kryštáloch, molekúl uzavretých v nanorozmerných dutinách a NMR a hyperjemných interakcií v polovodičových kvantových bodoch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0279/16
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.spoluriešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Dubecký, PhD.spoluriešiteľ