15. 10. 2019  20:31 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium špeciálnych skiel dopovaných prvkami vzácnych zemín, určených pre aplikácie v optoelektronike, vláknovej optike a nelineárnej optike. Na chalkogenidových sklách a sklách oxidov ťažkých kovov budú pomocou merania elektrických a dielektrických vlastností a ďalších transportných parametrov určené vzťahy medzi zložením a technológiou prípravy skiel na jednej strane, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré určujú ich vhodnosť pre praktické aplikácie na strane druhej. Experimenty budú doplnené modelovaním sledovaných procesov, štruktúrnych a elektrónových porúch a optických centier. Budú popísané spôsoby využitia fyzikálnych meraní pre stanovenie základných charakteristík skiel (teplotná a chemická stabilita, výskyt kryštalických fáz v objeme, fázová separácia, objemová homogenita ap.). Výsledky projektu objasnia vplyv nečistôt (OH skupín) a prímesí, najmä vzácnych zemín, na fyzikálne vlastnosti a lokálnu štruktúru skiel. Optimalizácia zloženia a prípravy skiel pre technologické aplikácie bude súčasťou projektu.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CZ-2013-0182
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:18. 06. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petr Kostka, PhD.spoluriešiteľ