18. 11. 2019  11:59 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku.

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium špeciálnych skiel dopovaných prvkami vzácnych zemín, určených pre aplikácie v optoelektronike, vláknovej optike a nelineárnej optike. Na chalkogenidových sklách a sklách oxidov ťažkých kovov budú určené vzťahy medzi zložením a technológiou prípravy skiel na jednej strane , štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré určujú ich vhodnosť pre praktické aplikácie na strane druhej. Experimenty budú doplnené modelovaním sledovaných procesov, štruktúrnych a elektrónových porúch a optických centier. Budú popísané spôsoby využitia fyzikálnych meraní pre stanovenie základných charakteristík skiel (tepl. a chem.stabilita, výskyt kryštalických fáz v objeme, fáz. separácia, objem. homogenita ap.)
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0184/14
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ