22. 10. 2019  6:33 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku.

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium špeciálnych skiel dopovaných prvkami vzácnych zemín, určených pre aplikácie v optoelektronike, vláknovej optike a nelineárnej optike. Na chalkogenidových sklách a sklách oxidov ťažkých kovov budú určené vzťahy medzi zložením a technológiou prípravy skiel na jednej strane , štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré určujú ich vhodnosť pre praktické aplikácie na strane druhej. Experimenty budú doplnené modelovaním sledovaných procesov, štruktúrnych a elektrónových porúch a optických centier. Budú popísané spôsoby využitia fyzikálnych meraní pre stanovenie základných charakteristík skiel (tepl. a chem.stabilita, výskyt kryštalických fáz v objeme, fáz. separácia, objem. homogenita ap.)
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0184/14
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ