16. 10. 2019  6:57 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na určovanie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového paliva (VJP) v prepravných kontajneroch sa celosvetovo a prakticky výhradne používa americký softvér SCALE 6, založený na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch. Tento systém je citlivý na vstupné údaje a výsledky pre rovnaké posudzované prípady sa líšia aj o 15%. Táto nepresnosť môže mať za následok značné problémy pri transporte paliva, čo môže viesť až k havarijnému stavu a v konečnom dôsledku výrazne vplýva na celkovú bezpečnosť, ktorá je definovaná prísnymi smernicami EU ako aj národnými autoritami (ÚJD SR).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0095
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ