9. 4. 2020  10:23 Milena
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty pre automobilový priemysel

Garant: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný predovšetkým na základný výskum technologických a mechanických vlastností materiálov foriem na plasty s využitím vedeckých ale i experimentálnych metód. Dôraz sa preto bude klásť na analýzu vplyvov na životnosť foriem, určenie dominantných príčin opotrebenia foriem a negatívnych vplyvov na životnosť a hľadanie možností jej predĺženia. Pri riešení vedeckého projektu budú využité viaceré metodické postupy za účelom naplnenia cieľov stanovených v harmonograme jednotlivých etáp riešenia projektu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-14-0469
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Košík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Likavčan, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Satin, PhD.spoluriešiteľ