14. 10. 2019  2:38 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia progresívnych metód odstraňovania organických kontaminantov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:S rozvojom využívania progresívnych metód čistenia vôd (AOP), ale aj s nárastom koncentrácií špecifických kontaminantov vo vodách, ktoré sú rezistentné voči tradičným metódam ich odstaňovania (fenoly, PAU, pesticídy, farmaceutiká) vzniká ohrozovanie ŽP nielen týmito kontaminantami, ale aj sekundárnymi produktmi ich degradácie.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0213-12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Blanka Galbičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ