23. 10. 2019  16:06 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium využitia ozonizácie pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné zvýšenie biologickej likvidácie na konci ich životného cyklu

Garant: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sleduje možnosti využitia ozónu v 2 oblastiach používania procesných kvapalín (PK). V CIELI 1 - využitie ozónu (O3) ako progresívnej metódy hygienizácie PK - eliminácie mikroorganizmov (nízke koncentrácie a časy) počas doby ich používania pri obrábaní z dôvodu predĺženia životnosti PK a zníženia množstva používaných zdrojov ich dlhodobejším využívaním (ekonomické a environmentálne hľadisko) a pre zvýšenie ochrany ľudskej obsluhy stroja - eliminácia klasicky používaných biocídov (bezpečnostné hľadisko). V rámci CIEĽA 2 projekt sleduje možnosti aplikácie vysokých koncentrácií tohto oxidačného činidla za účelom zvýšenia miery degradability po ukončení životnosti PK v obrábacom procese (ekonomické a environmentálne hľadisko).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0177-12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ