18. 10. 2019  15:55 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Horľavosť polyolefínov; hydroxidy kovov alkalických zemín modifikované organickými kyselinami ako nosiče antioxidačných a iných funkcií

Garant: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zlepšenie úžitkových vlastností polyolefínov (polyetylén, polypropylén) zamerané na zvýšenie odolnosti k degradácii, ktorá je znížená prítomnosťou hydroxidov a oxidov kovov alkalických zemín dodatočnou reakciou s kyselinami majúce antioxidačné vlastnosti, zlepšenie kompatibility anorganických prísad s polymérom pomocou reakcie s kyselinami majúce viac alebo menej dlhý alifatický reťazec pri súčasnej kontrole zmien horľavosti polyméru.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0238-12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ