18. 9. 2019  19:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom predloženého projektu je budovanie laboratória 3D modelovania pre prostredie bezvýkresovej výroby. Predkladaný projekt je zameraný do tematickej oblasti "Nové technológie,metódy a formy vo výučbe" s obsahovým zameraním hlavne na nové metódy a formy vzdelávania na vysokých školách a na rozvoj cieľových poznávacích operácií (vedomostí, schopností, zručností a návykov) v rámci prípravy nových vzdelávacích programov v špecializovaných laboratóriách. Absolventi študijného program "Výrobné zariadenia a systémy" sú žiadaný v praxi, najmä v dôsledku ich schopností komplexného riešenia rôznych technických úloh. Na základe spätnej väzby od viacerých priemyselných spoločností, chceme v rámci predloženého projektu ešte prehĺbiť tieto poznatky a zručnosti našich absolventov.K očakávaným prínosom projektu je možné zaradiť najmä zvýšenie kvalifikačných predpokladov absolventov študijného programu a tým aj ďalšie zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce.. Absolventi sa v tomto laboratóriu naučia systémovému prístupu pri návrhu výrobkov, príprave výroby uvedených výrobkov ako aj pri samotnej realizácii výroby. Tieto laboratória budú využívané v niekoľkých predmetoch v každom semestri inžinierskeho štúdia a aj v posledných 3 semestroch bakalárskeho štúdia. Získané skúsenosti a praktické zručnosti môžu preniesť do svojho profesionálneho života ako veľký benefit
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:012STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Majerík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dávid Tóthspoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ