15. 10. 2019  13:20 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Online zbierka riešených úloh z algoritmov počítačovej grafiky a číslicového spravovania obrazu pre dištančno vzdelávanie

Garant: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši tvorbu online interaktívnej učebnej pomôcky so zbierkou algoritmov z oblasti 2D počítačovej grafiky a číslicového spracovania obrazu pre študentov dištančnej formy vzdelávania ako aj pre samo štúdium v prezenčnej a kombinovanej forme. Učebná pomôcka obsahuje opis a určenie vybratého algoritmu, interaktívnu dynamickú ukážku jeho fungovania a návod na programovú implementáciu v jazyku C#. Pomôcka je rozdelená do tematických okruhov ako: základné úlohy počítačovej geometrie, rasterizácia geometrických objektov, geometrické a zobrazovacie transformácie, predspracovanie obrazu, vektorizácia digitalizovaných obrazov, rozpoznávanie obrazu a ďalšie. Pomôcka bude sprístupnená cez webový portál.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:044STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Grambličkaspoluriešiteľ
Ing. Ondrej Tadanaispoluriešiteľ