15. 10. 2019  20:55 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


E-učebnica matematiky s využitím programu MATLAB

Garant: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši možnosť zvýšenia kvality výsledkov vzdelávania rozvojom matematických poznatkov a schopností prostredníctvom IKT. Cieľovou skupinou sú študenti 1. roku štúdia fakúlt technických univerzít. Pri riešení sa postupuje od identifikovania matematických poznatkov a schopností, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté u absolventov stredných škôl, cez návrh modelu vyučovania s využitím IKT, súčasťou ktorého sú e-interaktívne učebné materiály vrátane e-učebnice matematiky s využitím programu MATLAB , overenie didaktickej efektívnosti prostredníctvom pedagogických experimentov až po implementáciu modelu do vyučovania.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:006STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.zodpovedný riešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ