23. 10. 2019  5:23 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zvyšovanie efektivity edukačného procesu študentov v študijnom programe Mechatronika v technologických zariadeniach

Garant: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je dovybavenie laboratória Mechatronických systémov chýbajúcimi meracími zariadeniami a vytvorenie súboru školiacich a testovacích modulov orientovaných na výučbu v pripravovaných predmetoch Mechatronické systémy, Modelovanie mechatronických systémov a Mechanika strojov a pohonov. Zároveň je toto laboratórium využívané i pri realizácii experimentov predmete Experimentálne merania a technická diagnostika. Dobudovanie laboratória umožní komplexne rozvíjať teoretické vedomosti, odborné a praktické zručnosti v oblasti mechatroniky uplatnením inovatívnych vzdelávacích postupov s využitím CAE technológii a elearningu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:048STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ