18. 10. 2019  8:14 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Interaktívny model praktických ukážok riešenia reálnych príkladov z praxe v oblasti kvalita-environment-bezpečnosť

Garant: Ing. Katarína Čekanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prioritou v oblasti vysokoškolského vzdelávania je vytvoriť absolventov akceptovaných praxou. Spätná väzba zo strany zamestnávateľov je jednoznačná: Absolventi majú teoretické až encyklopedické znalosti ktoré nie sú schopní prakticky aplikovať pri riešení reálnych problémov v praxi. Na základe tejto skutočnosti je cieľom projektu teoretický základ pretransformovať do praktických ukážok riešenia danej problematiky za použitia softvéru TouchGrapf. Funkčný interaktívny model pokrývajúci základné oblasti pracovného prostredia (kvalita-environment-bezpečnosť)bude zverejnený na vytvorenej webovej stránke a dostupný nielen študentom STU MTF v Trnave, ale môže slúžiť ako významná metodická pomôcka a zdroj informácií aj pre širokú odbornú verejnosť. Samotný model poskytne ucelený pohľad na danú problematiku a zjednoduší prístup k informáciám. Zároveň sústreďuje všetky informácie na jednom mieste so súčasnou elimináciou hľadania doplnkových informácií mimo modelu. Navrhovaný prístup dáva možnosť aj do budúcna vytvárať a prepájať novovytvorené modely z ďalších odborných oblastí s existujúcim modelom bez straty predchádzajúcich údajov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:050STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Katarína Čekanová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Harangozó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Petra Nemcováspoluriešiteľ