18. 9. 2019  20:23 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia Web Learning System vo výučbe nového predmetu "Základy priemyselného inžinierstva"

Garant: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt si kladie za hlavný cieľ vytvoriť a aplikovať študijný materiál z vybraných oblastí priemyselného inžinierstva prostredníctvom Web Learning System. Vychádza z aktuálnej celospoločenskej požiadavky a zastrešuje aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na vysokej škole zavádzaním nových inovatívnych metód a foriem do vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami priemyselnej praxe. Výstupom projektu bude spracovaný elektronický študijný materiál na výučbu predmetu "Základy priemyselného inžinierstva" so zameraním na oblasti kvalita,výroba, logistika, ergonómia a ľudský faktor. Študijný materiál bude zameraný na popis metód,techník, nástrojov a ich praktickú aplikáciu v priemyselných podnikoch.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:038STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ