16. 11. 2019  1:04 Agnesa
Akademický informační systém

Projekty


Návrh modelu súvislého päťročného štúdia s uplatnením princípov duálneho vzdelávania

Garant: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt si kladie za cieľ reagovať na aktuálne požiadavky podnikateľskej praxe: teoretickú prípravu odborníkov (SŠ, VŠ) posilniť výrazne praktickými poznatkami a skúsenosťami potrebnými k efektívnemu výkonu získanej profesie a posilneniu konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce. Aplikáciou navrhovaného modelu bude možné zreálniť (realizovať) zámery MŠVVaŠ SR v zdokonaľovaní odborného štúdia v intenciách potrieb podnikov SR a v súlade s rozvojom systému vzdelávania v priemyselne vyspelých krajinách EU.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:042STU-4/2016
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Petra Marková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.hlavný riešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Mária Homokyová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Horváthová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ